Bridgin'V4

Bridgin'V4

Festival of english speaking theatre

Zaradenie drámy do vyučovania anglického jazyka

Interaktívny workshop pre učiteľov s PaedDr. Zuzanou Duchoňovou

O mne:

Absolvovala som Pedagogickú fakultu v Nitre, smer anglický jazyk a literatúra, od roku 2001 som pracovala ako učiteľka anglického jazyka na základných a stredných školách, od roku 2013 pracujem ako metodik a lektor pre učiteľov anglického jazyka na Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave. Špecializujem sa na tvorivé písanie, drámu a vyučovanie anglického jazyka bez materiálov (Dogme metodológia).

Každoročne organizujem a lektorujem vzdelávania a viacdňové worhshopy drámy a tvorivého písania, na ktorých  si majú možnosť účastníci (učitelia anglického jazyka) aktívne vyskúsať tvorivé a dramatické techniky vo vyučovaní anglického jazyka na nácvik komunikácie vytváraním autentických komunikačných situácií.

Vzdelávacie programy  týkajúce sa drámy a zážitkového vyučovania, ktorých som autorom a garantom sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a učitelia ich môžu absolvovať v rámci kontinuálneho vzdelávania. K vzdelávacím programom som napísala aj študijné materiály a publikácie, ktoré vydalo MPC v Bratislave.

zu
Zuzana Duchoňová

O workshope:

Humanistická škola kladie dôraz na edukáciu celej osobnosti, teda rovnako na kognitívne ako aj na emocionálne dimenzie rozvoja, s rešpektovaním vnútorného sveta mladého človeka. Každý kto učí, zaobchádza s emóciami a pocitmi študenta, ktoré sú prítomné a ovplyvňujú učenie.
Vyučovanie a učenie sa je silne ovplyvnené aj tým, ako sa študent cíti. Kľúčové ciele sú vytvárať zmysel, povzbudzovať sebadôveru, rozvíjať osobnú identitu, do edukačného procesu zahrnúť pocity a emócie. Participácia umenia v týchto procesoch môže zohrať neoceniteľnú úlohu, keďže práve pôsobením umenia sa vzácne stretáva a harmonizuje racionálna a emocionálna zložka ľudského myslenia a prežívania. Súčasná škola nesie zodpovednosť za osobný rast a rozvoj poznávacích schopností mladého človeka. Cieľom je plne využiť potenciál študentov a vytvoriť im k tomu ideálne prostredie. Do úvahy sa pritom berie nielen osobnosť študenta (jeho sebadôvera, empatia, schopnosť riskovať, nesprávne vyjadrenie sa alebo naopak jeho zábrany, úzkosť), ale aj jeho inteligencia.

Cieľom drámy vo vyučovaní cudzieho jazyka je poskytnúť čo najviac príležitostí na nácvik komunikácie vytváraním autentických situácií. Na rozdiel od riadených dialógov v učebnici, ktoré sú počas výučby jazyka často bezúčelne reprodukované, „dramatické“ postavy komunikujú v definovanom priestore a čase, v určitom statuse, s emóciami a používajú lingvistické a nelingvistické jazykové prostriedky na uskutočňovanie
komunikačného zámeru.

Dráma poskytuje priestor na nácvik komunikácie v reálnom čase v závislosti od interakcie jej účastníkov. Pomocou drámy meníme formálne prostredie na neformálne, neautentické na autentické a osvojovanie si cudzieho jazyka prostredníctvom drámy je založené na tvorivom riešení nepredvídateľných problémov. Učiaci sa komunikujú spontánne a majú príčinu vzájomne sa počúvať a byť empatickými. Pri komunikácii spoločne hľadajú a aplikujú také stratégie, ktoré im pomôžu plynulo sa vyjadriť, spresniť vypovedanú informáciu, pokryť nezvládnuté alebo zabudnuté pravidlá inými verbálnymi alebo neverbálnymi prostriedkami.

Účastníci workshopu v rámci festivalu získajú vedomosti a zručnosti v oblasti využívania drámy vo vzdelávaní anglického jazyka prostredníctvom dramatických metód.

Program:

1. Oboznamovanie sa s dramatickým umením (charakteristika drámy, tvorivej dramatiky, dramatickej hry), význam drámy, vplyv dramatického umenia na rozvoj kritického myslenia, komunikačných zručností a sociálny rozvoj.

2. Dráma vo vzdelávaní AJ (využitie drámy ako motivačného, zábavného a edukačného prvku vo vyučovaní anglického jazyka), druhy hier: hry s pohybom, hry na rozohriatie, hry na sústredenie, hry na kontakt s partnerom.

3. Dramatické metódy a dramatické aktivity v rámci hodín AJ (úvodné zahrievacie techniky, aktivity a hry (Warm-up), pokračovacie techniky a aktivity na vytvorenie expozície a kontextu (Pre-drama), techniky na riešenie dramatického konfiktu (Drama), techniky na upokojenie (Calm-down) a techniky reflexie a sebareflexie.

4. Zaraďovanie drámy do vyučovania anglického jazyka prostredníctvom rôznych aktivít: reč tela, hranie rolí, didaktická hra, dramatická hra, tvorivá hra, improvizácie, dramatizácia; kreatívne, zážitkové a činnostné vyučovanie prostredníctvom drámy.

Vybrať si môžete z dvoch termínov:

Štvrtok – 15:00 – 18:00
alebo
Piatok – 15:00 – 18:00

V cene trojhodinového workshopu budú pre vás pripravené užitočné materiály.

Teším sa na vás!